Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes17
Včera23
Tento týždeň40
Tento mesiac727
Všetky návštevy138053

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Aktuálne zmeny v zákonoch
Zmena zákona č.576 Z.z o diagnózach
Pondelok, 02 September 2013 21:09

Milé kolegyne, klinické logopédky a logopédi,

krásne letné dni sa končia, dovolenka a oddych sú už za nami . Uhorková sezóna v parlamente sa skončila tiež a tak si dovoľujeme Vám dať do popredia niektoré pripravované zákonné zmeny. V prílohe Vám posielame zmenu zákona č.576 Z.z o diagnózach. Tak si to pozrite ,aby ste vykazovali správne čísla na zdr.poisťovne. Zároveň Vás chceme upozorniť , že nás s platnosťou od 1.10.2013 vraj čaká dlhoročne očakávaná zmena katalógu zdravotných výkonov. Nový katalóg výkonov obsahuje viac ako 20 tis. položiek a prinesie zmeny nie len v číslovaní ,ale aj zásadne zmeny v znení a charakteristike zdravotného výkonu, dúfajme že k lepšiemu. Otázne však naďalej zostáva za koľko budeme podľa nového katalógu robiť a ktoré výkony budú v balíku verejného zdravotného poistenia t.j.ktoré budú preplácať zdravotné poistovne.

Posledná zmena na Utorok, 22 Október 2013 19:35
Čítajte viac...
 
Mimoriadne aktuálny oznam !
Utorok, 09 Apríl 2013 12:50

 

     Od 1.04.2013, podľa platnej legislatívy SR, v ambulanciách klinickej logopédie musí sa nový klient ( zaevidovaný po 1.04.2013 ), alebo jeho zákonný zástupca, preukázať výmenným lístkom, ktorý je následne zaradený do zdravotníckej dokumentácie príslušnej osoby.

 

Váš Logopetko


Dokument k článku na stiahnutie TU

Posledná zmena na Pondelok, 15 Apríl 2013 19:45
 
Chýba ešte legislatíva
Pondelok, 04 Marec 2013 21:28

     Slovensko je jediný štát EÚ bez DRG systému, ktorý zavádza platbu za skupiny diagnóz s podobnou klinickou a ekonomickou náročnosťou. Nemocnice ( aj ambulancie ) má nový systém, pripravovaný na odštartovanie 1.januára 2016, motivovať k väčšej efektívnosti, poisťovne dostanú priestor na transparentnejšie alokovanie zdrojov. Aj tieto informácie zazneli na nedávnej konferencii ÚDZS, venovanej vzdelávaniu užívateľov DRG systému. Podľa predsedníčky úradu MUDr. Moniky Pažinkovej, MPH., k zatiaľ chýbajúcej legislatíve, potrebnej aj na vzdelávanie užívateľov, patrí zoznam zdravotných výkonov, ktorý by mal byť spolu s medzinárodnou klasifikáciou chorôb základom na nové odmeňovanie. Zoznam poslal úrad ministerstvu zdravotníctva začiatkom decembra a musí byť vydaný ako vládne nariadenie. Klasifikácia chorôb má byť implementovaná do dvoch zákonov. Obe normy musí ministerstvo pripraviť do apríla 2013. 

     Riaditeľka odboru vzdelávania Ing. Lucia Jenčová informovala, že od apríla do konca budúceho roku musí úrad vyškoliť 3126 zamestnancov nemocníc, poisťovní, ministerstva aj Úradu pre dohľad ... Účastníkmi vzdelávacieho procesu sú národní experti – garanti odborného vzdelávania, ktorí budú vzdelávať národných metodikov, tí zas kóderov, manažérov a odborne spôsobilé osoby. Celkové výdavky sa plánujú na cca 7 mil. eur.

Logopetko spracoval podľa Zdravotníckych novín č.9 .

Posledná zmena na Pondelok, 04 Marec 2013 21:31
 
Oznam - zastupovanie

Logopetko v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Hlavnou odborníčkou pre klinickú logopédiu PhDr. Annou Hrnčiarovou, CSc., odpovedá na opakovanú otázku – „ Zastupovanie klinického logopéda . . . „

Podľa platného zákona o poskytovateľoch ..., osoba, ktorá zastupuje klinického logopéda v jeho neštátnej ambulancii, by mala mať rovnakú kvalifikáciu ako je osoba,  ktorú zastupuje - t.j. má mať špecializáciu z odboru klinická logopédia.

Zastupujúci nepotrebuje žiadnu licenciu, od rozsahu práce závisí, či  zamestnávateľ zvolí na účel zastupovania pracovnú zmluvu, alebo dohodu  o vykonaní práce, alebo iný obdobný zmluvný vzťah. Zastupujúci však musí byť  zdravotníckym pracovníkom registrovaným v SKIZP.

Zastupujúca osoba vystupuje v mene zastupovaného, t. zn. že zastupovaný nesie plnú zodpovednosť za poskytnutú zdravotnú starostlivostlivosť ! 

Pokiaľ ide o zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami, tie vzhľadom na  § 79 cit. zákona, podľa ktorého má držiteľ povolenia zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia, uhrádzajú zdravotnú starostlivosť vykonanú kvalifikovaným klinickým logopédom, takže je predpoklad, že nebudú akceptovať výkony vykonané logopédom bez špecializácie. Podľa cit. ustanovenia, je tiež potrebné, aby zastupovaný oznámil zastupujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti príslušnému samosprávnemu kraju.
 

Posledná zmena na Utorok, 26 Február 2013 12:11
 
Akreditácia
Štvrtok, 26 Apríl 2012 10:35

     S právoplatnosťou od 18.4.2012 vydalo MZSR osvedčenie o akreditácii Lekárskej fakulte SZU pre špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní logopéd v špecializačnom odbore klinická logopédia. Na základe týchto skutočností je možné opätovné zaraďovanie do špecializačného študijného programu, ktoré bolo doposiaľ pozastavené. Info ako v prípade záujmu žiadať o zaradenie nájdete na

http://www.szu.sk/index.php?&menu=21&oid#menutop

S pozdravom a prianím pekného dňa
Váš Logopetko

Posledná zmena na Utorok, 26 Február 2013 12:12
 
Povinnosti poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka
Utorok, 09 Marec 2010 14:53

Povinnosti poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka


Povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je povinný:

 •  
 • pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať platnú legislatívu,
 • poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,
 • bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,
 • viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia, jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,
 • umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby,
 • informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená,
 • bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,
 • zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • viesť zdravotnú dokumentáciu,
 • spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie,
 • zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy,
 • vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje,
 • povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru,
 • predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky,
 • uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,
 • zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality,
 • vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov, ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi,
 • vykonávať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť,
 • vykonávať prehliadky mŕtvych tiel a nariaďovať pitvy na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad,
 • uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,
 • bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,
 • umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.


Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu:

 •  
 • dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,
 • podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 • prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť, alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,
 • opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.


Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný:

 •  
 • preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,
 • poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,
 • zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,
 • poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.


Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je tiež povinný bezodkladne oznámiť obci prevzatie osoby maloletej do 15 rokov a mladistvej do 18 rokov, ktoré požili alkoholický nápoj alebo inú návykovú látku.

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný:

 1. vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
  1. osobe, ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť,
  2. osobe, ktorá nemá podanú prihlášku a
  3. osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality,
 3. oznamovať k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonané preventívne prehliadky v odbore zubné lekárstvo a preventívne prehliadky v odbore telovýchovné lekárstvo; oznámenie musí mať písomnú formu a musí byť podpísané osobou, ktorej sa preventívna prehliadka poskytla, alebo jej zákonným zástupcom,
 4. dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila,
 5. oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci na tlačive predpísanom úradom pre dohľad,
  1. každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
  2. úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,
 6. povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.


Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.

Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Zdravotnícky pracovník je povinný:

 •  
 • poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
 • sústavne sa vzdelávať,
 • oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov,
 • riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra,
 • vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.


Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.

Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním:

 •  
 • zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.


Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

Posledná zmena na Piatok, 07 Január 2011 18:22
 
Vestník
Streda, 09 December 2009 11:18


 

Vestník na stiahnutie z ktorého je dôležitý §47..


Vestník v .pdf formáte si môžte stiahnuť TU

Posledná zmena na Utorok, 09 Marec 2010 14:49
 
Internet
Utorok, 17 November 2009 22:17

Informačná agentúra Logopetko oznamuje že, …
(Informácia pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti )

     v zmysle Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení s účinnosťou od 1. novembra 2008, prílohy č. 1 bodu 20: „Každý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť  pracovisko informačno – komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej podobe.“

 

S pozdravom Váš Logopetko.

Posledná zmena na Utorok, 17 November 2009 22:19
 
Hlásenie neprítomnosti
Utorok, 17 November 2009 22:14

Informačná agentúra Logopetko oznamuje že,
( Hlásenie neprítomnosti )  

. . . všetci poskytovatelia ambulantnej starostlivosti ( viď. zákon NR SR číslo 192/2009 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.6.2009, uložil v ustanovení § 79 ods. 1 písm. j)) majú novú povinnosť , a to oznámiť samosprávnemu kraju dočasnú neprítomnosť a poskytovateľa, ktorý bude vykonávať zastupovanie počas dočasnej neprítomnosti. (Povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie, zostáva v platnosti aj naďalej). Dočasnú neprítomnosť a poskytovateľa, ktorý bude vykonávať  zastupovanie oznámte písomne na adresu príslušného  Úradu  samosprávneho kraja, odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, ak dočasná neprítomnosť trvá dlhšie ako päť dní.


S pozdravom Váš Logopetko.

Posledná zmena na Utorok, 17 November 2009 22:20
 
Registrácia
Utorok, 17 November 2009 22:03

Informačná agentúra Logopetko oznamuje že, …
(Registrácia zdravotníckych pracovníkov )

     odbor sociálnych vecí a zdravotníctva každého Úradu samosprávneho kraja,
ako prenesený výkon štátnej správy upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 62 až 63 zákona číslo 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych

    pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sú zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, verejný zdravotník, zdravotnícky asistent, zubný technik, optometrista, očný optik, rádiologický asistent, asistent hygieny a epidemiológie, ortopedický technik, technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, dentálna hygienička, asistent výživy, masér, sanitár, laboratórny diagnostik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik povinní byť registrovaní v príslušnej stavovskej organizácii. Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 23a) .

     V zákone č. 192/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. účinného od 1. júna 2009 sa upravuje, že podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je registrácia zdravotníckeho pracovníka v príslušnej stavovskej organizácii a táto podmienka musí byť splnená po celý čas trvania výkonu zdravotníckeho povolania.

 

S pozdravom Váš Logopetko.

Posledná zmena na Utorok, 17 November 2009 22:20
 Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel