Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes18
Včera23
Tento týždeň41
Tento mesiac728
Všetky návštevy138054

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once

Med je účinnejší na nočný kašeľ u detí, jako niektoré antitusiká

 

            Med je od nepamäti známy ako efektívny prí­rodný liek, ktorý prináša symptomatickú úl'avu pri prechladnutí, kašli a ľahkých formách in­fekcie horných dýchacích ciest. Jeho používa­nie v týchto indikáciách odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2001).

 

            Med, najmä tmavý lesný alebo pohánkový, má via­ceré terapeutické účinky - zrýchl'uje napríklad     ho­jenie rán aj slizníc vďaka prírodným antibiotickým, antioxidačným a epitelizačným účinkom, má celko­vé antioxidačné účinky a tlmí kašel'. Mechanizmus útlmu kašl'a medom sa vysvetl'uje vysokým ob­sahom prírodných sacharidov v mede, ktoré vedú k reflexnej salivácii a hypersekrécii hlie­nov v respiračnom systéme, čím sa stáva ex­pektorácia I'ahšia a zmierňuje sa katar slizníc, ale tiež pôsobením na opiátové dráhy (tlmivý efekt na dráhu kašl'a). Ciel'om štúdie, ktorá bola publikovaná koncom minulého roku v časopise Arch Pediatr Adolesc Med, bolo po­rovnať účinnosť jednej večernej dávky pohánkového medu s vol'ne predaj­ným antitusikom dextromethorphan na symptomatickú úl'avu a zlepšenie kvali­ty spánku u detí a ich rodičov. Dex­tromethorphan sa používa na do­časné utlmenie kašl'ového reflexu vyvolaného podráždenim sliznice hrdla alebo priedušiek, ktorý vel'­mi často sprevádza prechladnutie alebo inhalácia dráždivých látok.

 

            Do štúdie bolo spolu zaradených 130 detí (vo veku 2 - 18 rokov) s kaš­I'om sprevádzajúcim infekciu horných dýchacích ciest (rhinorrhea, kašel' v trvaní menej ako 7 dní, teploty, bolesti hrdla, myalgie a bo­lesti hlavy). Vylučovacími kritériami boli diagnóza inej liečitel'nej respiračnej choroby, anamnéza reak­tívneho respiračného ochorenia, súčasná liečba farmakami s antagonistickým účinkom proti dex­tromethorphanu, užitie antihistaminika alebo hyd­robromidu dextromethorphanu 6 hodín pred spa­ním alebo polistirexu dextromethorphanu 12 hodín pred spaním. Rodičia hodnotili intenzitu nočného kašl'a u svojho dieťaťa pomocou 7-stupňovej Likertovej škály, ktorá zahŕňala frekvenciu kašl'a, jeho íntenzitu obťažovanie kašľom počas noci a jeho dopad na kvalitu spánku dieťaťa aj rodičov. Otázky boli zamerané na vyššie spomenuté ťažkosti noc pred zaradením do štúdie (východiskové hodnoty) a ďalší prieskum sa uskutočnil na nasledujúci deň (hodnoty na liečbe). Deti boli stratifikované podľa veku (2 až 5 rokov, 6 až 11 rokov, 12 – 18 rokov) a boli randomizovane a čiastočne dvojito zaslepeným spôsobom  rozdelené na skupiny, ktoré dostali 30 mi­nút pred zvyčajným uložením sa do postele umelo ochutený dextromethorphan, pohánkový med ale­bo nič (namiesto placeba). Med alebo dextromet­horphan sa podávali perorálne pomocou 10 ml striekačky. Rameno bez liečby zvolili autori namies­to placeba preto, lebo v predchádzajúcej práci dokázali, že dextromethorphan sa svojou efektív­nosťou nelíši od placeba.

 

            Zo 130 detí dokončilo štúdiu 105 (81 %) Z nich 35 dostávalo pohánkový med, 33 užívalo dextro­methorphan a 37 bolo bez liečby. Priemerný vek bol 5,22 roka a 53 % súboru tvorili dievčatá. Prie­merná dížka trvania ochorenia pred zaradením do štúdie bola 4,64 ± 1,68 dňa, bez významných roz­dielov medzi skupinami čo sa týka sledovaných premenných, vrátane závažnosti ochorenia na     za­čiatku štúdie. Výsledky štúdie ukázali, že naj­efektívnejšou liečbou v tlmení kašl'a a všet­kých sledovaných ukazovatel'och bola terapia medom, po ňom nasledoval dextromethor­phan a žiadna liečba nemala žiadny efekt na symptómy (p < 0,001). Rameno s medom, ale nie s dextromethorphanom (!), malo lepšie vý­sledky, čo sa týka nočných symptómov, ako rameno bez Iiečby. Priame porovnanie ramena s medom a ramena s dextromethorphanom však bolo bez štatisticky významných rozdielov. V tejto štúdii sa lesný med ukázal ako najlepšia tera­peutická alternatíva, ktorá viedla ku kontrole nočných symptómov u detí a zlepšeniu spánku u rodičov.

 
 
Lekárske listy č.3 (21. január 2010)
Posledná zmena na Piatok, 26 Október 2012 11:33
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel