Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes8
Včera22
Tento týždeň155
Tento mesiac905
Všetky návštevy134397

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Korešpondenčné voľby do výboru sekcie na funkčné obdobie 2009-2013
Utorok, 17 November 2009 16:45

sso

Slovenská lekárska spoločnosť – sekcia klinickej logopédie pri
Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

 

 

 

 


Mgr. I v a n   Č a b i ň á k 
Predseda Sekcie klinická logopédia SSO SLS

e-mail :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Slobodáreň NsP; P.O.Box  43 ;   089 01   S V I D N Í K
Tel.: 054/ 7 881 846 - 848; ústr.: 786 01 11

 

Všetkým členom

Vec: Korešpondenčné voľby do výboru sekcie na funkčné obdobie 2009-2013

Vážené kolegyne a kolegovia,

     končí sa funkčné obdobie výboru sekcie klinická logopédia pri SSO. Preto v súlade so stanovami SSO a našim štatútom sme pripravili voľby do výboru pre nasledujúce obdobie. Kandidátskou listinou pre voľby 2009 je zoznam členov Sekcie klinická logopédia (reg. č. 03732 SLS) pri Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Na kandidátskej listine sa na prvých miestach objavujú kandidáti, ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou do výboru. Na voľné miesta je možné dopísať meno ktoréhokoľvek člena našej sekcie, ktorý súhlasí s návrhom za člena Výboru sekcie klinickej logopédie pri SSO.
Žiadame Vás, aby ste k voľbám pristupovali zodpovedne a aby ste pri výbere zvážili predovšetkým skutočný prínos Vami vybraných kandidátov pre rozvoj našej odbornej spoločnosti.

     Výbor našej sekcie navrhol nasledujúcich členov volebnej komisie, všetci súhlasili s výkonom funkcie :                 

RNDr. Monika Trechová, MPH – predseda volebnej komisie
Mgr. Monika Bírošová – člen
Mgr. Gertrúda Oríšková – člen

     Celý spôsob, prípravu a priebeh volieb priebežne konzultujeme s Výborom SSO. Aktualizáciu zoznamu členov našej sekcie sme riadne vykonali spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou – oddelením registrácie členov. Ako prílohu našich volieb Vám zasielame správu o činnosti našej sekcie a aktuálne úlohy a plány na najbližšie obdobie.

Priebeh volieb :

Každý riadny člen Sekcie klinická logopédia pri SSO dostane hlasovací lístok zabezpečený proti zneužitiu dvomi farebnými pečiatkami a podpisom predsedu. Na lístku bude zoznam všetkých členov a zoznam kandidátov do výboru sekcie. Na lístku je potrebné zakrúžkovať číslo pred menom u  3 ( troch ) kandidátov ( alebo menej ), vrátane tých, ktorých v prípade potreby pripíšete do voľných riadkov zoznamu kandidátov. Za neplatný sa bude považovať volebný lístok, na ktorom bude zakrúžkovaných viac ako 3 čísla pred menom a tie, kde sa použije iný spôsob označenia ( krížik, šipka, a pod.). Rovnako neplatné budú lístky, ktoré budú mať na obálke dátum odoslania neskoršie ako 20.11.2008.

     Nový výbor budú tvoriť 3 členovia, ktorí získajú najviac Vašich hlasov, ďalší traja budú náhradníci ( členov revíznej komisie si nevolíme, lebo hospodárenie prebieha u materskej odbornej spoločnosti SSO).

     Hlasovacie lístky v označenej a ofrankovanej obálke zasielajte na uvedenú adresu na obálke najneskôr s dátumom odoslania 20.11.2008.  Volebná komisia v uvedenom zložení (Trechová, Bírošová, Oríšková) sa komisionálne stretne počas pracovnej porady Krajských odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR a klinických logopédov z VÚC Prešov a Košice 25.11.2008 v Prešove. Pracovná porada je verejná a účasť členov sekcie klinická logopédia pri SSO je vítaná. Volebná komisia o priebehu volieb urobí písomný záznam s uvedením počtu doručených neotvorených obálok, počtu lístkov, platných i neplatných a o počte získaných hlasov.

     Nový výbor v tajnom hlasovaní rozhodne o obsadení funkcie predseda sekcie klinická logopédia pri SSO.

Ďakujeme Vám za seriózny prístup k voľbám. Za výbor spoločnosti

PaedDr. Ján Čabiňák

Posledná zmena na Utorok, 17 November 2009 17:01
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel