Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes0
Včera22
Tento týždeň147
Tento mesiac897
Všetky návštevy134389

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Štatút sekcie Klinickej Logopédie
Streda, 21 Október 2009 15:16

Štatút Sekcie klinickej logopédie Slovenskej spoločnosti pre otolaryngologiu
a chirurgiu hlavy a krku kolektívneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti.

§ 1.         Úvodné ustanovenie.

 •  
  • Sekcia klinickej logopédie Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku ( ďalej len S KL SSO) vznikla na základe návrhu SSO a súhlasu Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti ( ďalej len SLS ) zo dňa 7.03.2002 .
  • Koncepcia odboru klinická logopédia bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo Vestníku č. SZS-3074/93/B1/K1/čiastka 13-14 .
  • Klinická logopédia má ako samostatný vedný odbor aj vlastný predmet skúmania i vlastné pracovné metódy ( Výnos Predsedníctva SAV č.232/70-IV.skr.26.10.1970) .
  • Štatút Sekcie klinickej logopédie ( ďalej len S KL ) pri SSO je kompatabilný so Stanovami SSO.

§ 2.         Úlohy Sekcie klinická logopédia SSO.

 •  
  • S KL ako záujmové odborné združenie je vytvorené za účelom získavania a šírenia špeciálnych      zdravotníckych poznatkov na základe vývoja klinickej logopédie a ďalších zdravotníckych    odborov na Slovensku a v zahraničí.
  • S KL sa stará o odborný rast svojich členov. Organizuje odborné semináre a iné podujatia pre zlepšovanie výkonov svojich členov v oblastiach prevencie, diagnostiky, terapie, posudkovej činnosti a vo vedecko-výskumnej oblasti klinickej logopédie.
  • Výsledky svojej odbornej práce publikuje S KL v odborných časopisoch SSO, ako aj v samostatných tituloch.
  • S KL napomáha obhajovať odborné záujmy svojich členov v kontexte odbornej spoločnosti a navonok touto cestou vo vzťahu k iným odborným spoločnostiam SLS, k Ministerstvu zdravotníctva SR a k zdravotníckym poisťovniam.
  • S KL v spolupráci so Subkatedrou klinickej logopédie pri SZA organizuje odborný rast klinických logopédov formou postgraduálneho vzdelávania a atestácií v odbore. Na tejto báze monitoruje pregraduálne vzdelávanie logopédov v SR.
  •                 S KL úzko spolupracuje so Slovenskou komorou vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov  – Sekcia klinickej logopédie ( ďalej len SK VVZP-SKL) pri obhajovaní a organizovaní záujmov klinických logopédov SR v praxi.
  • S KL navrhuje na pocty a vyznamenania

§ 3.         Štrukturálne vzťahy a postavenie klinického logopéda.

 •  
  • Klinickí logopédi poskytujú odbornú terapiu osobám s narušenou komunikačnou schopnosťou   všetkých vekových kategórií v zdravotníckych a v špecializovaných zariadeniach.
  • Kvalifikáciu klinický logopéd získava absolvent vysokoškolského štúdia v odbore logopédia po ukončení predatestačnej prípravy a po absolvovaní atestačnej skúšky z odboru klinická logopédia na Subkatedre klinickej logopédie SZA.
  • Ďalšie postgraduálne vzdelávanie klinických logopédov prebieha podľa platnej legislatívy MZ SR cestou Subkatedry klinickej logopédie SZA v Bratislave.
  • Zriaďovanie a prevádzka ambulancií klinickej logopédie sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou SR a súhlasom SK VVZP-SKL. MZ SR metodicky riadi prácu klinických logopédov pracujúcich vo svojom rezorte prostredníctvom hlavného a krajských odborníkov.
  • Pracovné, vzťahové, etické a organizačno-prevádzkové otázky klinických logopédov pri vykonávaní odbornej praxe sú riešené v úzkej koordinácii so SK VVZP-SKL.

§ 4.         Členstvo v S KL SSO.

 •  
  • S KL pri SSO združuje predovšetkým klinických logopédov, lekárov a zdravotníckych      špecialistov, ktorí sú členovia SLS v niektorej odbornej spoločnosti.
  • Členstvo v S KL SSO vzniká na základe podania prihlášky na Predsedníctvo SLS a zaplatením príslušného členského poplatku za kalendárny rok. Členstvo schvaľuje plénum SSO.
  • Doklad o zaplatení členského je zároveň príslušným členským preukazom na kalendárny rok. Tento je akceptovaný aj Regionálnym spolkom lekárov SLS. Člen S KL SSO sa zúčastňuje všetkých akcií poriadaných Regionálnym spolkom lekárov SLS ako jeho riadny člen.
  • Člen S KL SSO má právo :
 • voliť a byť volený do Výboru S KL SSO, komisií S KL SSO a SSO, pracovných skupín, atď.
 • nárokovať si finančné úľavy a zvýhodnenia pri rôznych akciách SLS a kongresových poplatkoch
 • dostávať včas všetky dostupné informácie o aktivitách S KL SSO a SSO
 • podávať návrhy na zlepšovanie práce S KL SSO a SSO
  • Člen S KL SSO má tieto povinnosti :
 • dodržiavať Stanovy SSO a Štatút S KL SSO
 • plniť rozhodnutia orgánov SSO a S KL SSO
 • riadne a včas platiť členské príspevky
 • aktívne sa zúčastňovať práce v S KL SSO i v SSO, a obhajovať ich záujmy
 • odborne sa vzdelávať a aktívne zverejňovať svoje poznatky v rámci poslania S KL SSO a SSO
 • prispievať k rozvoju S KL SSO a SSO, a zdržiavať sa všetkých aktivít smerujúcich proti ich činnosti
  • Členstvo v S KL SSO zaniká na základe písomného oznámenia člena, jeho úmrtím, alebo vylúčením so závažných dôvodov :
 • porušením Stanov SSO a Štatútu S KL SSO zvlášť hrubým spôsobom
 • konaním proti záujmom S KL SSO, SSO alebo SLS
 • neplatením členského viac ako jeden kalendárny rok

§ 5.         Orgány S KL SSO.

 •  
  • Členská schôdza S KL SSO je najvyšší orgán S KL SSO. Zvoláva ju Výbor S KL SSO        najmenej raz za dva roky formou písomnej pozvánky minimálne 14 dní pred jej konaním. Členská schôdza S KL SSO je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov  S KL SSO. Uznesenia a voľby sa prijímajú hlasovaním a sú platné, ak sa hlasovania zúčastnilo         najmenej 50% prítomných členov. Zo zasadania a priebehu Výbor S KL SSO vyhotovuje písomné záznamy.
  • Mimoriadna členská schôdza S KL SSO je organizovaná v prípade účasti menej ako 50% členov S KL SSO na Členskej schôdzi S KL SSO. Zvoláva ju Výbor S KL SSO v uvedenom termíne Členskej schôdze S KL SSO po minimálne 30 min. prestávke. Mimoriadna členská schôdza S KL SSO je uznášania schopná v počte prítomných členov S KL SSO. Uznesenia mimoriadnej členskej schôdze S KL SSO sú platné pri hlasovaní minimálne 50% prítomných členov. Voľby, zlučovanie a rušenie S KL SSO mimoriadna členská schôdza S KL SSO nemôže vykonávať.
  • Do pôsobnosti Členskej schôdze S KL SSO patrí :
 • voliť a odvolávať členov Výboru S KL SSO
 • rozhodovať o zlúčení, alebo zrušení S KL SSO
 • rozhodovať o iných závažných odborných otázkach S KL SSO
 • schvaľovať program schôdze
 • schvaľovať správu o činnosti a plán úloh S KL SSO
 • schvaľovať vznik pracovných skupín pre plnenie tematických úloh S KL SSO
 • schvaľovať uznesenia
  • Do pôsobnosti Výboru S KL SSO patrí :
 • zvolávať Členskú a Mimoriadnu členskú schôdzu S KL SSO.
 • zostavovať a realizovať plán činnosti S KL SSO a súvisiacich aktivít
 • schvaľovať návrhy na odmeňovanie a pocty členom S KL SSO
 • rozhodovať o príspevkoch na domáce a zahraničné cesty a študijné pobyty
 • delegovať zástupcov S KL SSO do konkurzných a akreditačných komisií
 • delegovať zástupcu S KL SSO do atestačnej komisie
  • Výbor S KL SSO zasadá najmenej raz ročne a je trojčlenný na čele s predsedom. Výbor S KL SSO navrhuje zo svojich členov Predsedu, ktorého potvrdzuje Výbor SSO. Výbor S KL SSO môže v naliehavých prípadoch jednať a rozhodovať telefonicky, faxom, e-mailom a per rollam.
  • Predseda Výboru S KL SSO zastupuje S KL SSO v SSO a touto cestou aj navonok. V odôvodnených prípadoch môže Výbor S KL SSO poveriť zastupovaním Predsedu svojho iného člena. Predseda Výboru S KL SSO predkladá správy o činnosti a uznesenia z jednaní S KL SSO Výboru SSO a Predsedníctvu SLS.

§ 6.         Záverečné ustanovenia

 •  
  • Majetok S KL SSO je súčasťou majetku SSO ako právnickej osoby. Materiálne a finančné krytie plnenia jednotlivých úloh je realizované so súhlasom SSO.
  • Sekcia KL SSO zaniká na základe rozhodnutia pléna S KL SSO na členskej schôdzi S KL SSO, a to rozpustením, alebo zlúčením s inou organizačnou zložkou SSO, alebo SLS. Zrušenie S KL SSO sa môže uskutočniť aj Osamostatnením sa ako samostatnej odbornej spoločnosti v štruktúre SLS. Tento postup je možné uskutočniť v zmysle stanov SSO ( čl.10 ) a Stanov SLS ( čl.10, bod 1, ods.4 ).
  • Tento Štatút S KL SSO nadobúda platnosť po schválení na pléne S KL SSO..............................

                a po odsúhlasení na Výbore SSO ........................................          .

Posledná zmena na Streda, 21 Október 2009 18:48
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel