Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes3
Včera33
Tento týždeň67
Tento mesiac36
Všetky návštevy139040

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
6. klinicko logopedické dni - Banská Bystrica

Sekcia klinickej logopédie SSO SLS

Výsledné hodnotenie Dotazníka spokojnosti 6. klinicko-logopedických dní

2. – 4. 06. 2011 v Banskej Bystrici - Komentár výsledkov


    Tabuľka uvádza matematicky spracované odpovede z Dotazníka spokojnosti. Povinnosť vyplnenia a následného odovzdania nebolo použité u všetkých účastníkov konferencie. Bolo to z dôvodu, že nie všetci si žiadali udelenie Certifikátu, s príslušným počtom kreditov. Do tejto kategórie patria aj osoby, zastupujúce rôzne firmy, služby, alebo poradenské služby. Zároveň sa konferencie zúčastnili aj rodinní príslušníci, hostia a študenti v pozícii brigádnickej výpomoci pri celkovej organizácii konferencie. Spolu počas trvania celej akcie bolo prítomných 210 osôb.

     Odovzdaných Dotazníkov spokojnosti bolo 68 kusov, ktoré však neboli vyplnené kompletne. Počas odovzdávania sme riešili výhradu účastníkov, že si neželajú kompletný materiál ( Test a Dotazník ) podpisovať menovite. Úvaha organizátora pri príprave materiálu – hlavne Testu, bola podať spätnú informáciu účastníkovi o percentuálnej úspešnosti jeho vyplnenia. Po porade Výboru sekcie klinickej logopédie SSO bolo toto nariadenie zrušené. V budúcnosti je potrebné takúto otázku dostatočne legitímne vyriešiť

     Výsledky hodnotenia Dotazníka spokojnosti ( viď. príslušná tabuľka ) :

ad 24, ad 25, ad 26 : Výsledky uvádzame bez komentára.

ad 27 : Výsledky sú jednoznačné, za povšimnutie stojí porovnanie posledných dvoch možností. Veľká časť odpovedí bola asi iba formálna.

ad 28 : Zoradiť bolo potrebné 3 najlepšie prednášky vo vzájomnom poradí 1 až 3. Prvú označenú sme ohodnotili 3 bodmi, Druhú – 2, Tretiu – 1 bod.

     Tabuľka obsahuje prvé 3 najlepšie, spolu s počtom bodov. Zároveň uvádzame :

 • na 3.mieste s rovnakým počtom bodov 41 sa umiestnili dve prednášky :
  • „Rehabilitácia hlasu, dýchania a čuchu po odstránení hrtana / Rehabilitácia hlasu, dýchania a čuchu po odstránení hrtana“ – Irina Šebová
   ( účastníci hodnotili obe prednášky ako jeden blok ). Zároveň prednášajúcu v osobnom hodnotení označili respondenti za vzorové prednášanie počas konferencie, a
  • „ Autizmus, interaktívny prístup“ – Renáta Červenáková, Michaela Šuleková
 • na 4.mieste s počtom bodov 33 sa umiestnila prednáška : „Logopedická intervencia pri vývinovej neplynulosti“ – Anna Škrabáková
 • na 5.mieste s počtom bodov 23 sa umiestnila prednáška : „ Skríning porúch prehĺtania“ – Barbora Bunová
 • na 6.mieste s počtom bodov 22 sa umiestnila prednáška : „Vývojově zaměřená diagnostika a intervence odchylek vývoje artikulace u dětí“ – Karel Neubauer
 • na 7.mieste s počtom bodov 19 sa umiestnila prednáška : „Dyzartria pri lézii horného motoneurónu“ – Anna Palúková
 • na 8.mieste s počtom bodov 15 sa umiestnil blok : „Workshop Počúvaj-Uč sa-Rozprávaj“ – Viktorija McDonell
 • na 9.mieste s počtom bodov 11 sa umiestnila prednáška : „Aktuálne poznatky v neuropsychológii detského veku vo vzťahu k reči“ – Andrej Vladimirovič Cvetkov
 • na 10.mieste s počtom bodov 7 sa umiestnila prednáška ( vlastne odborný príhovor k téme konferencie ) : „Naši garanti komunikácie“ – Ladislav Pásztor

     Ďalšie poradie prednášok môžeme individuálne jednotlivým prednášajúcim oznámiť na vyžiadanie.

ad 29 : Najviac odpovedí bolo v polohe nevyplnenej otázky, resp. označenie – je mi to jedno. Dané stanovisko chápeme aj ako vyjadrenie dôvery v prospech organizátora, pre budúci výber miesta konania konferencie. Následné zoradenie odpovedí podľa počtu hlasov je :

 1. Banská Bystrica + Stredoslovenský kraj 23 
 2. Bratislava 13 hlasov
 3. Skalica 8 hlasov
 4. Svidník 5 hlasov
 5. Región Tatry 5 hlasov
 6. Rôzne 6 hlasov

ad 30 : Výsledky uvádzame bez komentára.

ad 31 : Na prvom mieste uvádzame výsledok, ktorý nebol otázkou, t.j. nevyplnená odpoveď. Svedčí to jednoznačne o všeobecnej úrovni spoluparticipovania nad organizovaním odborných akcií. Čiastočne pozitívnou odpoveďou je stúpajúci počet odborníkov ochotných sa spolupodieľať nad celkovou organizáciou konferencie rôznym spôsobom.

ad 32 : Prepočet % spokojnosti so Spoločenským večerom bol realizovaný len zo základného počtu účastníkov spoločenskej akcie.

ad 33 : Výsledky uvádzame bez komentára ( chýbajúci súčet % hodnoty do 100 %, nielen pri tejto otázke je výsledkom nevyplnenia všetkých odpovedí podľa predtlače).

ad 34 : Pri tejto voľnej odpovedi sa najčastejšie objavilo poďakovanie za zorganizovanie ďalšej konferencie, s rôznymi prívlastkami obdivu a uznania nad zvyšujúcou sa kvalitou odborných podujatí. Najviac to potešilo a bolo vierohodné v prípadoch, kde bol materiál aj podpísaný. Zároveň však skoro 20 % respondentov túto otázku nevyplnilo vôbec. Je teda polemické, kam pripočítať tento údaj. Alebo už účastník to nepokladal za dôležité, alebo zostalo niečo nedopovedané ... Komentár testu je pri príslušnej tabuľke vyhodnotenia.

Posledná zmena na Štvrtok, 06 Október 2011 00:07
 
Záverečné hodnotenie poslednej konferencie a príhovor k novému školskému roku

Sekcia klinickej logopédie SSO SLS

Zhodnotenie účastnického testu 6. klinicko-logopedických dní

2. – 4. 06. 2011 v Banskej Bystrici - Komentár výsledkov


     Tabuľka uvádza matematicky spracované odpovede z účastníckeho testu. Výsledky boli spracované na základe vyhodnotenia všetkých odovzdaných a vyplnených testov, ktorých bolo spolu 68 . Test bol povinnou súčasťou získania príslušného certifikátu ( prílohou vyhodnotenia je aj prezenčná listina ) . Obsah vyplnenia nebol pri jeho odovzdávaní predmetom kontroly. To sa aj prejavilo pri vyčíslení jednotlivých % hodnôt. V budúcnosti je potrebné tento aspekt vyriešiť. Zároveň nemôže byť Test na jednom formulári s Dotazníkom spokojnosti. Test, menovite podpísaný, bude povinnou súčasťou získania Certifikátu s príslušným počtom kreditov.

     Obsah budúceho testu je zároveň potrebné pripraviť s čo najväčšou prepojenosťou s konkrétnymi otázkami súvisiacimi s prednáškami a odprezentovanými témami konferencie. Skvalitnenie programov odborných podujatí je možné len súbežne, so skvalitňovaním účasti respondentov počas doby trvania konferencie. Pasívna účasť bude len označovať účastníka ako toho, kto neprednáša svoj príspevok v programe, ale neznamená to, že aktívne nezískal aspoň určité penzum informácií. Voľba účasti na jednotlivých prednáškach bude osobným zhodnotením, či sa už v danej problematike vie orientovať, alebo aj svojou neúčasťou ,rešpektuje získanie nie plného počtu kreditov. To však zároveň je možné len pri zväčšení počtu skutočne aktívnych organizátorov a spolupracovníkov už vo fáze prípravy ďalších konferencií. Veľká časť práce sa môže už urobiť hlavne pri realizácii menších workshopov. Je to určite cesta nepopulárna, ale kupovanie si kreditov, len za cenu konferenčných poplatkov, je cestou do stratena, do totálnej pasivity.

     Výsledky hodnotenia nebudeme explicitne komentovať. Sú veľmi čitateľné z príslušnej tabuľky a ich memorovanie je znovu prácou za iných. Všetci účastníci, ktorých je možné identifikovať na základe ich podpisu,si môžu osobne krátkym e-mailom na adrese :

      Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. vyžiadať svoje hodnotenie testu vo forme výslednej známky. Percentuálne hodnoty udelených známok nie sú lichotivé, preto očakávame Váš záujem, ktorý podľa časových možností budeme priebežne plniť k vzájomnej spokojnosti . Spolu bolo možné získať 32 bodov ( správna odpoveď = 1 bod ). Správne odpovede v tabuľke sú vyznačené modro. Škála vyhodnotenia bola : 

32-29 bodov = 1, 28-25 bodov = 2, 24-21 bodov = 3, 20-17 bodov = 4, 16 bodov a menej = 5.

     V dikcii témy neustáleho skvalitňovania klinickej logopédie na Slovensku je dôležité opakovane pripomenúť vyčkávanie mnohých z nás, či vstúpiť do Sekcie klinickej logopédie SSO ako odbornej spoločnosti, alebo sa len ďalej niesť na vlne momentálneho profitu v rámci zdravotníckej spoločnosti. Tesne po našej konferencii v B.Bystrici, mnoho pracovísk klinickej logopédie neudržalo kvantitu, alebo objem zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami, ktoré aj naďalej budú tzv.“ triediť poskytovateľov podľa kvality“ . Pomohli sme adekvátne mnohým, ale pri zastupovaní len 40 % z Vás ( cca 150 pracovísk na Slovensku ) , nemôžeme očakávať akceptáciu, ktorá by bola už len pri dvojnásobku % navýšenia. Počet členov našej odbornej spoločnosti je plne úmerný váhe vyjednávacích možností nás a obhajoby Vás !  Súbežné členstvo v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov a Asociácii súkromných lekárov SR len ešte viac zvyšuje šancu každého z nás „na prežitie“ . Čakanie často na niečo, znamená nedočkanie sa skoro ničoho . . .

     Záverom mi dovoľte veľmi osobne a úprimne poďakovať všetkým spolupodieľajúcim sa na Vami ohodnotenom – „výbornom priebehu“ našej konferencie. Zaväzujú ma k tomu aj Vaše konkrétne odkazy a slová uznania. Príprava a realizácie by nebola možná bez Renáty Červenákovej a jej manžela, Zuzany Moškurjákovej a jej rodinného zázemia, Stenlyho Winklera a spoločnosti CMI, Anny Hrnčiarovej a jej manžela, Moniky Trechovej a Prezídia SKIZP, Katky Púllovej, Silvie Dobias, Barbary Bunovej, Predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Prezidenta Asociácie súkromných lekárov SR Ladislava Pásztora, Vedenia Hotela Dixon a ešte mnoho ďalších. Poďakovanie, formou pamätného listu, sme pripravili všetkým reklamným partnerom, vystavovateľom, predajcom, donorom, dobrovoľníkom a ľuďom dobrej vôle, spolu s vyhodnotením našej konferencie. Zároveň vhodnou formou odovzdáme Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a UNICEF finančný dar 100,-EUR, ušetrený pri organizovaní konferencie z celkových nákladov a osobných príspevkov donorov.

     Rozhodnutie o mieste a dátume konania 7. klinicko logopedických dní je v kompetencii celého Výboru sekcie klinickej logopédie SSO. Včas Vás všetkých budeme informovať. Zostáva archivácia všetkých dokumentov a dokončenie účtovníctva z B.Bystrice. Pripraviť už podklady pre naše akcie v roku 2012 v hierarchii Slovenskej lekárskej spoločnosti a mimo toho aj osobne ďalej ambulovať, aby sme mohli uživiť naše rodiny. Prajem Vám v mene svojom, ako aj v mene všetkých nenapraviteľných romantikov o jednej rodine klinickej logopédie na Slovensku, veľa jesennej pohody, pracovných úspechov a božskej trpezlivosti nad riešením každodenných problémov. Dlhá cesta je otupná pre samotára, skúsme ísť po nej spolu, možno nebude tak smutná, ak sa nás bude na nej stretávať viac.

 

Vo Svidníku 15.09.2011

Mgr. Ivan Čabiňák
za celý realizačný team našich odborných akcií 

Posledná zmena na Štvrtok, 06 Október 2011 00:14
 

Tabuľka vyhodnotenia dotazníka

     Tento formát tabuľky je príliš veľký, aby ho logopetko dokázal zobraziť v štandardných podmienkach. Po kliknutí na obrázok sa otvorí nové okno s obrázkom, ktorý je lepšie čitateľný. Ak to Váš prehliadač podporuje, aj v novootvorenom okne sa tabuľka dá ešte viac priblížiť.

Túto tabuľku si môžete stiahnuť aj v .doc formáte kliknutím TU

 

Tabuľka vyhodnotenia testov

     Tento formát tabuľky je príliš veľký, aby ho logopetko dokázal zobraziť v štandardných podmienkach. Po kliknutí na obrázok sa otvorí nové okno s obrázkom, ktorý je lepšie čitateľný. Ak to Váš prehliadač podporuje, aj v novootvorenom okne sa tabuľka dá ešte viac priblížiť.

Túto tabuľku si môžete stiahnuť aj v .doc formáte kliknutím TU

Posledná zmena na Pondelok, 03 Október 2011 23:37
 

Účastnícky test z 6. klinicko-logopedických dní 2. – 4. 6.2011 v Banskej Bystrici

 

Organizátor: Sekcia klinickej logopédie SSO Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Cieľom testu a dotazníka je diferencovať počet kreditov pre účastníka a zároveň zhodnotiť informačnú hodnotu podujatia,
úroveň spoločnej komunikácie spolu s celkovým prínosom. Odpovede prosím zakrúžkujte.
Písomné odpovede píšte paličkovým písmom.


1. Sekcia klinickej logopédie Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov má právnu subjektivitu ?
a) Áno      
b) Nie    
c) Neviem

2. Sekcia klinickej logopédie Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku má právnu subjektivitu ?
a) Áno      
b) Nie
c) Neviem

3. Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov navonok zastupuje ?
a) PhDr. Pavol Strečok      
b) PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.      
c) RNDr. Monika Trechová, MPH
     
d) PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

4. Slovenskú spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku navonok zastupuje ?
a) PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.      
b) Mgr. Ivan Čabiňák      
c) PaedDr. Barbora Bunová, PhD.      
d) Prof.MUDr. Milan Profant, CSc.

5. Kto je členom orgánov Sekcie klinickej logopédie Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku ?
a) Mgr. Ivan Čabiňák
b) PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.
c) PaedDr. Barbora Bunová, PhD. 
d) PaedDr. Mária Masárová

6. Kto je členom orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov ?
a) Mgr. Ivan Čabiňák
b) Mgr. Zuzana Moškurjáková
c) PhDr. Pavol Strečok
d) PaedDr. Katarína Pullová

e) PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.
f) PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
g) PaedDr. Mária Masárová

7. Kto zastupuje klinickú logopédiu v Slovenskej lekárskej spoločnosti ?
a) PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.
b) PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
c) Prof.MUDr. Milan Profant, CSc.
d) Mgr. Ivan Čabiňák

8. Kto zastupuje klinickú logopédiu v Asociácii súkromných lekárov SR ?
a) Mgr. Ivan Čabiňák
b) PaedDr. Mária Masásová
c) PaedDr. Katarína Pullová
d) PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc.

9. Certifikačným študijným programom je ?
a) Dyslália
b) Afáziológia
c) Psychoterapia
d) Dysfágiológia
e) Palatolália

10. Ministerstvo zdravotníctva SR má pracovno právny vzťah s ?
a) PaedDr. Katarínou Pullovou
b) Mgr. Ivanom Čabiňákom
c) Mgr. Zuzanou Moškurjákovou
d) PhDr. Annou Hrnčiarovou, CSc.
e) nikým z menovaných osôb

11. Krajskí odborníci Ministerstva zdravotníctva pre klinickú logopédiu majú pracovnú zmluvu/dohodu o pracovnej činnosti ?
a) na dobu určitú
b) na dobu neurčitú
c) podľa vzájomnej dohody
d) nemajú žiadnu

12. Ministerstvo zdravotníctva SR refunduje stanovený objem telefonátov a cestovných výloh ?
a) iba Hlavnej odborníčke pre klinickú logopédiu
b) Hlavnej odborníčke pre klinickú logopédiu a krajským odborníkom
c) nikomu

13. Predseda Sekcie klinická logopédia Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku ( SSO ) je ?
a) menovaný Predsedníctvom SSO
b) volený Predsedníctvom SSO
c) volený členskou základňou sekcie
d) menovaný Predsedom SSO
e) neviem

14. Hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR ( MZ SR ) pre klinickú logopédiu ?
a) volí si členská základňa SKIZP a Sekcie klinická logopédia SSO
b) volí si iba členská základňa SKIZP
c) je menovaný ministrom MZ SR

15. Ambulancia klinickej logopédie v SR ?
a) musí mať funkčné pripojenie na internet
b) nemusí mať
c) môže mať funkčné pripojenie na internet

16. Plnohodnotný zápis do celej zdravotnej dokumentácie je nutné ?
a) uskutočňovať denne
b) raz za týždeň
c) aktuálne po vykonaní príslušnej terapie u klienta

17. Ambulancia klinickej logopédie podľa Minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení musí vo vybavení mať :
a) kartotečnú uzamykateľnú skriňu
b) chladničku
c) televízor
d) nádoba so šliapadlom aj v pripravovni, akje zriadená
e) teplomer

18. Slovenská asociácia logopédov zastupuje klinickú logopédiu na Ministerstve zdravotníctva SR prostredníctvom osôb ?
a) PhDr. Pavol Strečok
b) Mgr. Anna Škrabáková
c) PaedDr. Anastázia Kormanová
d) PhDr. Zuzana Oravkinová
e) nezastupuje

19. Prevádzkovateľ, alebo majiteľ ambulancie klinickej logopédie je povinný nahlásiť svoju neprítomnosť na pracovisku ?
a) na VÚC
b) na SKIZP
c) na príslušnom Mestskom úrade
d) príslušnému krajskému odborníkovi

20. Prevádzkovateľ, alebo majiteľ ambulancie klinickej logopédie je povinný nahlásiť svoju neprítomnosť na pracovisku, ak ?
a) bude neprítomný do 5 dní
b) bude neprítomný viac ako 5 dní
c) bude neprítomný do 3 dní
d) neviem

21. Môže klinický logopéd v ambulancii vyberať poplatky za služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia ?
a) áno
b) nie
c) neviem
d) iba mimo priestorov ambulancie

22. Je potrebné pre návštevu ambulancie klinickej logopédie odporúčanie od všeobecného lekára, alebo odborného lekára špecialistu ?
a) áno
b) nie
c) neviem
d) iba ak poistenec nemá ešte 18 rokov

23. Čo znamená skratka „ SŠaS “ v texte zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou ?
a) súkromná špeciálna ambulantná starostlivosť
b) stop špecialistom a súkromníkom
c) samostatná špecializovaná ambulantná starostlivosť
 


Dotazník spokojnosti z 6. klinicko-logopedických dní 2. – 4. 6.2011 v Banskej Bystrici

24. Hodnotenie prednášok:
a) obohacujúce, priniesli nové poznatky a názory
b) podali už známu informáciu
c) sú informatívne

25. Forma prednášok:
a) pútavé, spojené s vhodným výberom výkladu alebo s použitím audiovizuálnej techniky
b) forma prezentácie málo upútáva
c) na forme nezáleží

26. Téma celého odborného podujatia:
 a) je vysoko aktuálna, prináša nové poznatky
b) je zaujímavá a obohacujúca
c) je málo zaujímavá, lebo priniesla už známe poznatky

27. Počet prednášok v jednotlivých blokoch :
a) vyhovuje
b) navrhujem rozšíriť
c) navrhujem znížiť
d) je mi to jedno

28. Zoraďte 3 najlepšie prednášky v poradí 1-najlepšia až 3-tia :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

29. Navrhnite miesto konania 7. klinicko logopedických dní :
............................................................................................................

30. Navrhujete konanie 7. klinicko logopedických dní v roku :
a) 2012
b) 2013
c) 2014

31. Ako osobne prispejem k organizovaniu 7. klinicko logopedických dní ?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

32. Ohodnoťte spoločenský večer známkou od 1 (najlepšia) do 5 (len účastníci): ...............

33. Ohodnoťte celú konferenciu známkou od 1 (najlepšia) do 5: ...............

34. Uveďte, čo by ste si na ďalšej konferencii už nepriali:
.....................................................................................................
.............................
........................................................................
.....................................................................................................

Poznámka na záver od Vás:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
........................................................................................

Čitateľne meno a priezvisko + podpis ...........................................................................................................................


Tento materiál prosím odovzdajte po ukončení podujatia organizátorom.
Odovzdanie a vyhodnotenie je podmienkou na získanie Vášho Certifikátu z konferencie a príslušného počtu kreditov !
Zahraniční účastníci vyplňujú len Dotazník spokojnosti ( od otázky č. 24 ) .

Posledná zmena na Štvrtok, 07 Júl 2011 09:13
 
Viac článkov...Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel