Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes3
Včera33
Tento týždeň67
Tento mesiac36
Všetky návštevy139040

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
2. klinicko logopedické dni

     V tejto časti stránky nájdete materiály prezentované na 2. klinicko-logopedických dňoch, ktoré sa konali v meste Svidník. Priamo pod týmto textom môžete vidieť útržky z niekoľkých prednášok. Ak Vás niektorá z prednášok zaujala, kliknite na tlačidlo "čitajte viac", alebo v hlavnom menu kliknite na odkaz Prednášky pre zobrazenie všetkých prednášok, ktoré sa uskutočnili na druhých klinicko-logopedických dňoch. 

     Čo sa týka ďalších záležitostí okolo 2. klinicko-logopedických dní, v hlavnom menu si môžete vybrať z niekoľkých oblastí, ktorými sú napríklad Fotografie, Príhovor, či pozvánka. 
Masárová M. ( Poprad )_ ... nehovoria iba rukami
Sobota, 18 September 2010 19:06

Anotácia:


Anotácia k prednáške: "...nehovoria iba rukami."


     Komunikácia je od prvopočiatkov ľudskej spoločnosti nositeľom spoločenského procesu. Najdôležitejším a pre určité jazykové spoločenstvo všeobecne platným komunikatívnym prostriedkom je orálna reč. Pri sledovaní problematiky sluchovo postihnutých je potrebné si uvedomiť, že základným problémom utvárania hovorovej reči je fakt, že sluchovo postihnutý jedinec žije vo svete, kde chýba alebo je nedostatočne, alebo skreslene percipovaný akustický prvok.A tak podmienky osvojovania si orálnej reči u nepočujúcich a nedoslýchavých sú zásadne odlišné ako podmienky počujúcich. Najlepším a najvýznamnejším vzorom pre dieťa je rodič. Ako sa darí v rodine, kde obaja sluchovo postihnutí rodičia majú dve sluchovo postihnuté dcéry, hovorí táto kazuistika.

PaedDr. Mária Masárová
klinická logopédka
Poprad


Prednáška:


PaedDr. Mária Masárová, Ambulancia klinickej logopédie, Drevárska 2, Poprad

Nehovoria iba rukami.......

/kazuistika/

 

Posledná zmena na Sobota, 18 September 2010 23:54
Čítajte viac...
 
Šišková M. ( Spišská Nová Ves )_ Prínos kochleárnej implentácie pre vývin reči, a zmeny v osobn
Sobota, 18 September 2010 18:46

Prínos kochleárnej implantácie pre vývin reči a zmeny v osobnostnom a edukačnom vývine

 

    V súčasnosti je kochleárna implantáciaoverená klinická metóda, ktorá rôznym skupinám nepočujúcich prináša rôzny sluchový zisk – od zlepšenia schopnosti odzerať až po možnosť dorozumievať sa sluchovou cestou a telefonovať. Existujú však nepočujúci, pre ktorých kochleárna implantácia nie je vhodná metóda rehabilitácie hluchoty.
 Kritériá, ktoré nepočujúci musia spĺňať, sa medzi jednotlivými centrami líšia. Najväčšie rozdiely sú v rámci všeobecných medicínskych (vek, dĺžka trvania hluchoty najmä u prelingválne nepočujúcich), psychologických, logopedických kritérií.
 Pomerne presne možno stanoviť audiologické kritériá indikácie kochleárnej implantácie, ale aj tie sa v rôznych centrách líšia.
 Pôvodné kritériá kochleárnej implantácie boli publikované v časopise Choroby hlavy a krku v roku 1995 (5). V posledných rokoch došlo k ich úprave.
Posledná zmena na Sobota, 18 September 2010 23:56
Čítajte viac...
 
Kuchtová Z. ( Spišká N. Ves )_ Ranná klinicko logopedická intervencia pri nepočujúcom dieťaťi
Sobota, 18 September 2010 17:27

Raná klinicko-logopedická intervencia pri nepočujúcom dieťati.

     Cieľom mojej prednášky je prezentovanie základných teoretických poznatkov v oblasti klinicko - logopedickej intervencie v ranom veku u nepočujúceho dieťaťa s poukázaním na dôležitosť komplexnej rehabilitácie u sluchovo postihnutých detí.

     Človek prežíva v ranom veku, t.j. v prvých troch rokoch života, najdynamickejšie a najzávažnejšie obdobie svojho vývinu: naučí sa vzpriamene chodiť, vykonávať jemnú činnosť prstami a osvojí si hovorenú reč. To sú vlastne základné ľudské schopnosti, ktorými sa človek odlišuje od ostatných živočíchov. Človek sa do troch rokov naučí viac ako v priebehu ďalších rokov života. Vývin hovorenej reči v ranom a predškolskom veku odzrkadľuje psychický vývin dieťaťa. Zároveň však ovplyvňuje rozvoj celej osobnosti človeka. Duševne, telesne či zmyslovo postihnuté deti, deti s rôznymi poruchami, napríklad psychickými, nervovými majú zvyčajne narušený vývin reči. Ak sa tak stane v ranom veku, pred obdobím alebo v priebehu obdobia, v ktorom sa zvyčajne vyvíja hovorená reč, ďalší vývin ustrnie, nastanú vážne poruchy vo vývine komunikačných schopností dieťaťa i vo vývine celej jeho osobnosti. Predísť takýmto vážnym vývinovým anomáliám možno len vtedy, ak sa postihnutie u dieťaťa zistí čo najskôr a po zistení postihnutia sa poskytne dieťaťu všestranná, komplexná starostlivosť. Dôležitou súčasťou tejto starostlivosti je klinicko-logopedická starostlivosť. Keďže sluchový kanál, resp. jeho správna funkcia je východiskovou bázou celého komunikačného aktu, jeho narušenie sa veľmi nápadne prejaví na reči.

Posledná zmena na Sobota, 18 September 2010 23:56
Čítajte viac...
 
Malagová E., Birošová M. ( Prešov )_ Klinicko logopedická terapia pri narušenom vývine reči
Sobota, 18 September 2010 16:59

LOGOPEDICKÝ MATERIÁL PRI INTERVENCII OVR

(Prezentácia)

Mgr. Malagová Eleonóra, Mgr. Birošová Monika,
Prešov 2006

2. Svidnícke klinicko logopedické dni

     Chceli by sme vám tu prezentovať náš metodický materiál – teda jeho obrazovú časť-, ktorý je súčasťou našej logopedickej intervencie pri OVR. Je výsledkom skúseností počas našej log. praxe. Skôr, ako sa ale k nemu dostanem, chcem vám vysvetliť, podľa akého kľúča sme ho zostavovali. Výber slov/obrázkov je ovplyvnený hláskami, teda poradím, ako si ich dieťa osvojuje vo svojom vývine. Samozrejme vieme, že vyvodzovanie hlások nie je súčasťou terapie pri OVR. V súčasnosti sa do popredia dostáva Lahyovej model. Je to vynikajúci prístup, ktorý sa opiera o prirodzenú postupnosť vo vývine dieťaťa a o vzájomnú interakciu matka – dieťa. No, určite tí z vás, ktorí s ním pracujú, sa stretli aj s takouto otázkou zo strany rodičov, a to aj napriek vašej intervencii,: “Kedy moje dieťa začnete učiť správne rozprávať, správne vyslovovať hlásky?“ My sme v našej ambulancii urobili čiastočný kompromis, hlásky sme zakonponovali do terapie, usporiadali sme ich podľa toho, ako si ich dieťa počas vývinu reči postupne osvojuje ( samohlásky: A, O, U, E, I, spoluhlásky: M B T P D V F K J H G S C CH, N, Č, Š, Z, Ž, L, Ť,…) Vyhýbame sa označeniu „hláska“ alebo „učíme sa tú a tú hlásku“. Používame metódu napodobňovania, odzerania, dieťaťu sa predostiera ako zvuk, pričom využívame zvuky okolo nás, z prírody, používame prirodzené komunikačné situácie (pr.: Ak máme okruh s hláskou A: „Á, tu je bába“….). Takže to bolo trochu na vysvetlenie, prečo na tom materiály uvidíte napísané "hlásky".

Posledná zmena na Sobota, 18 September 2010 23:56
Čítajte viac...
 
Jakab Ľ. ( Bratislava )_ Škola správneho dýchania
Piatok, 17 September 2010 19:23

 

 


Anotácia:Škola správneho dýchania
- sekundárna prevencia zdravia
Poslanie a úlohy školy

BM. Ing. J a k a b Ľubomír,     Dýchanie pre nás znamená život. Sprevádza nás od prvého veľkého nádychu, až k tomu poslednému. Je súčasťou a prirodzenou činnosťou, ako život sám. Dýchanie preto ovplyvňuje naše zdravie a tým aj kvalitu nášho života. Škola správneho dýchania / ŠSD/ si vytýčila za cieľ poukázať na výhody, ale hlavne naučiť záujemcov správne dýchať a pravidelným cvičením si vypracovať “návyk správneho dýchania”. Rýchlosť nacvičenia správneho dýchania je individuálna a záleží nie len od snahy účastníka, ale aj od jeho zdravotného stavu..
     Škola má tri stupne. V prvom sa naučíme správne dýchať a trénujeme „dychovú vlnu“.V druhom stupni , cvičením s dychovou vlnou pracujeme na vytvorení návyku správneho dýchania. V treťom stupni pristupujeme k intenzívnemu tréningu dýchacích svalov a to na základe merania únavy respiračných svalov a hlavne bránice, ktorá je hlavný dýchací sval. Funkčné vyšetrenie bránice (FVB), vyšetrujeme na Klinike funkčnej diagnostiky v Podunajských Biskupiciach. Spracovaním nameraných hodnôt sa vypracuje individuálny tréningový program správneho dýchania, poprípade návrh na rehabilitáciu. Vypracovanie návyku správneho dýchania je výsledkom denného cvičenia, ktoré si v podstate nevyžaduje extra čas. Musím ešte poznamenať, že správne dýchanie má množstvo výhod, ale má aj jednu veľkú nevýhodu a to, že sa správne dýchanie väčšinou musíme naučiť! Škola správneho dýchania sa prednostne zameriava na deti a mládež a v spolupráci so školskými zariadeniami sa snažíme zabezpečiť zdravšiu mladú generáciu a tak aj generáciu, ktorá bude vedieť viesť aj svoje deti po ceste správneho dýchania a tým aj kvalitnejšieho života.

Conclusion : School of proper breathing consist of three parts:
1. we learn how to breathe correctly and what the breathing wave means
2 we build correct breathing by daily training
3. trainig of respiratory muscles
We use examination of diaphragma due to rehabilitation or training of the respiratory muscles.


Prednáška


 

 

Aplikácia "Školy správneho dýchania" do podmienok praxe .

 

     Nácviky dýchania v podmienkach nemocnice vychádzajú z diagnózy pacienta a pridržujú sa konzultácie a doporučenia ošetrujúceho lekára. Doporučenie na nácvik správneho dýchania vychádza z funkčného vyšetrenia, ktoré okrem základného vyšetrenia pľúc ukáže aj nepravidelné pokojné dýchanie a to napríklad vo veľkosti amplitúdy jednotlivých nádychov. Toto signalizuje nekontrolovanú prácu respiračných svalov, kde každý pokojný nádych a výdych má inú veľkosť. Pacientove respiračné svalstvo pracuje len reflexne a organizmus väčšinou zabezpečuje iba minimálne množstvo vzduchu potrebné na prežitie.
     V stave, keď je ešte dobrá vitálna kapacita pľúc, vie organizmus v prípade záťaže dodať dostatočné množstvo vzduchu a tým aj kyslíka potrebného pre prácu svalov, CNS a pod. Toto platí aj pri psychickej záťaži a strese.
Ľahko sa môžeme presvedčiť, že pri strese z rozčúlenia, alebo aj psychickej záťaži automatický zmenšujeme veľkosť nádychu, zrýchľujeme ho a väčšinou zásadne dýchame hrudným, až vrchným - klavikulárnym dýchaním. Skrčením pliec a prihrbením sa a stuhnutím týchto častí tela, ešte viac zmenšíme pohyblivosť rebier a tým zmenšujeme pracujúci obsah hrudníka. Neuvedomenie si možnosti uvoľnenia tohoto stavu a tým relaxácie, dáva možnosť časom zmenšeniu pohyblivosti hrudníka a tým ďalšie zhoršovanie práce respiračných svalov a pľúc. Neskôr môže pristúpiť úplne stuhnutie hrudníka, ktoré niekedy pripomína postoj boxeristu, čakajúceho na úder. Tento patologický stav sa rozcvičuje ťažšie a vyžaduje silnú spoluprácu ako aj snahu pacienta.
     Následky bývajú trvalého charakteru a mnohí si ich uvedomujú až keď pociťujú insuficienciu v dýchaní. Nácvik správneho dýchania robím spravidla až po začatí s rehabilitáciou, ktorú dopĺňam o záťažové dýchanie a ďalšie cielené cvičenia, ktoré vyplývajú z vyšetrenia únavy respiračných svalov, so zameraním na bránicu - hlavný dýchací sval. Toto meranie sa volá "Funkčné vyšetrenie bránice" (FVB). Dýchanie meriame pri rôznych činnostiach dýchania , ako aj pri záťažovej práci dýchacích svalov. Sníma sa práca pri nádychu a na jeho vrchole. Graf ktorý takto dostanem, ukazuje odozvu svalstva na prácu, ktorú musí pri dýchaní spraviť.
Podľa grafu spracujem individuálny rehabilitačný program pacienta, alebo navrhnem najoptimálnejší spôsob rehabilitácie s ohľadom na absentujúci druh dýchania. Po čase, stanovenom ošetrujúcim lekárom , znovu robíme kontrolne meranie a na jeho podklade upravíme rehabilitačný program až do získania odolnosti na únavu, resp. do ustáleného stavu.
     Veľmi dôležitá je v tomto štádiu psychická vyváženosť pacienta. To sa odráža v spolupráci pri rehabilitačných cvičeniach, ktoré pacient robí sám, bez dozoru sestry, alebo lekára. Pokiaľ pacient cvičí len v prítomnosti sestry a ostatný čas venuje menej náročnej činnosti /to znamená, že necvičí/, je treba pohovorom s pacientom túto skutočnosť napraviť. Samozrejme, že berieme v úvahu prvom rade zdravotný stav pacienta.
     Pri tejto časti rehabilitácie využívam už aj technické rehabilitačné pomôcky , ako sú inspiračné trenažéri na začiatku a neskôr prechádzame na rezistované -odporové dýchanie cez masku s dvojcestným ventilom.
Táto práca je na začiatku a preto čas ukáže jej výsledky. Najviac ma fascinuje v tejto práci to, že výsledky si môžu overovať na sebe tí, ktorí to najviac potrebujú a hlavne vtedy, keď ešte nie je neskoro.

Posledná zmena na Piatok, 17 September 2010 19:31
 
« ZačiatokPredošlý12NasledujúcaKoniec »

Stránka 1 z 2

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel